Privātuma politika

 1. Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis un sniegta fiziskajai personai – Annels pakalpojumu klientam – informācija par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, tiesisko pamatu, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjektu tiesībām. 

 

 1. Datu pārzinis

SIA SUPERPARKS, reģ. Nr. 40203117695, juridiskā adrese – Ķeguma iela 14-5, Rīga, LV-1006, Nāk Annels.

Annels kontaktinformācija ar personas datu apstrādi, piemēram, jautājumos ir: info@annels.lv.

 

 1. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, kuras Annels lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
 • kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;
 • īpašās kategorijas personas dati;
 • dati, kas iegūti un / vai radīti, pildot normatīvos aktos paredzētos pienākumus;
 • dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība;
 • videonovērošanas rezultātā iegūtie dati.

Annels rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumdošanas nolīgumu ar piemērojamiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisko personu tiesībām uz personu datu apstrādi un šādiem datiem brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi uc), vidi, mērķiem var būt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klienti tiek informēti brīdī, kad viņš sniedz datus Annels.

 1. Kādu informāciju mēs uzzinām?

Lielākās daļas informācijas piegādes ievākta klientu attiecību sākumā nav anketām, nav jūsu mutvārdos, rakstveidā vai Vietnē sniegtās informācijas, kā arī nav programmatūras, sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģiskām laikā, kad jūs lietojat Vietni vai mūsu ievietotos reklāmas materiālus internetā.

Viszemākās iegūstam tādus Personas datus, Ko jūs ar iespēju māmiņas brīvprātīgi sniedzat izmantojot Mūsu pakalpojumus, ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī www.annelsballites.lv bāzētās anketas, pierakstījāties jaunumiem VAI piedalījāties Annels organizētajos pasākumos ANO Cita tiesa saziņā ar JUMS.

 • vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • klienta vai tml. attiecību sākuma un beigu datums;
 • jums nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes un lietojums;
 • jūsu intereses un cita jūsu sniegtā informācija, piemēram, vēlamā tehnika, pakalpojumu veids, reģions u.tml .;
 • Jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī sīkdatnēm un tām līdzīgām tehnoloģiskām informācijām;
 • e-pasta un tērzēšanas sarakste, cita veida komunikācijas vēsture;
 • Jūsu pirkumu vēsture;
 • Jūsu atsauksmes un sūdzības un ar tām saistītā sarakste;
 • Jūsu personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Mēs varam papildināt Jūsu sniegto personu datus ar citu mūsu rīcību, izmantojot informāciju vai informāciju, ko likumīgi varam sniegt no trešajām pusēm. Mēs to darām mārketinga nolūkos, lai piedāvātu tieši jums piemērākos, labākos produktus un pakalpojumus.

 1. Datu vākšanas un apstrādes mērķi

Līgumsaistību izpilde, krāpšanas riksu novēršana, klientu vai iespēju klienta kredītspējas vērtēšana vai pārvaldība, drošības īpašuma aizsardzība. Ja Annels rīcībā būs citi pakalpojumi vai produkti, kas atbildēs uz jūsu kritērijiem, mēs varam sazināties ar jums, izmantojot jūsu kontaktinformāciju vai mārketinga kanālu, un jūs esat devuši piekrišanu iepriekšējām darbībām.

Mēs rūpējamies par jūsu privātumu, tāpēc jūsu personiskajiem datiem nekādā gadījumā netiks pārdoti vai izskaidroti trešajām personām domātie jautājumi, kas nav svarīgi šajā politikā, ļaujot piekristot savu personīgo datu apstrādes kārtību vai šo privāto politiku, jūs piekrītat, ka Annelsdrīkst apstrādāt jūsu personas datus sekojošiem mērķiem (tie var tikt apstrādāti vienam vai vairākiem mērķiem vienlaicīgi).

Annels apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

– klienta identificēšanai;

– līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;

– preču piegādes un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);

– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

– garantijas saistību izpildei;

– preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

– pakalpojumu izmantošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;

– klientu apkalpošanai;

– iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

– norēķinu administrēšanai;

– parādu atgūšanai un piedziņai;

– mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

Biznesa plānošanai un analītikai:

– statistikai un biznesa analīzei;

– plānošanai un uzskaitei;

– efektivitātes mērīšanai;

– datu kvalitātes nodrošināšanai;

– tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

– atskaišu sagatavošanai;

– klientu aptauju veikšanai.

– Informācijas sniegšanas valsts pārvaldes iestādei un operatīvās darbības subjektam ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

– Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klientiem tiek informēts brīdis, kad viņš nodrošina attiecīgos datus Annels.

 1. Vai jūsu personas dati tiek regulāri kopīgoti ar citiem?

Annels nodrošina jūsu personas datu neizpaušanu trešajām personām ārpus ANNELS, no kurām, un šajā Privātuma politikā ir noteikti citādi.

Annels var nodot Jūsu personas datu trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošajām normatīvo aktu robežām. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT pakalpojumus, personas datu pārvaldību un analīzi, aptauju un izpētes veikšanu un vadīšanu, mārketinga pārvaldību u.tml.

Annels var nodot Jūsu personas datus kā daļu no uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvo pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam.

Nevienam no šādām trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot jūsu personai raksturīgo citādu veidu un pieprasījumu veikt jūsu personas datu aizsardzības pasākumus.

Ņemiet vērā, ka Annels var rasties nepieciešamība izpaust jūsu personiskos datus, un to nosaka spēkā esošie normatīvi. Mums ir pienākums izpaust klientu informācijas saikni arargājošām, kā arī radušās aizdomām par noziedzīgu darbību.

 1. Vai mēs nodosim jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas?

Bez jūsu rakstveida piekrišanas mēs nenodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

 1. Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Annels ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret kādu organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs iepriekš norādītajam nolūku sasniegumam, Annels interešu aizsardzībai, vai arī piemērojamām likumu noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai var piekļūt tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visiem darbiniekiem, kas saņēmuši deleģējumu / pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu vajadzībām, kā arī atbilstoši apmācīti, lai aizsargātu datu subjekta tiesības.

 1. Jūsu tiesībām piekļūt visiem personu datiem, tos labot un aizliegt izmantot

Jums ir tiesības uzzināt par jūsu personas datiem, kas atrodas Annels datnēs un pieprasījumos nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, un tie ir mazāk svarīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs nav nepieciešami, lai vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstveidā ar elektronisko parakstu un jānosūta Annels uz e-pastu info@annels.lv.

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka Annels nevar izdzēst jūsu datus, ja ar likumu un noteiktu prasību tos uzglabāt vienlaikus, piemēram, grāmatvedības, lietvedības u.tml. prasības vai arī, un ir citi likumīgi pamati datu apstrāde, piemēram, līgumsaistības.

Jums ir normatīvas aktos noteiktas tiesības jebkurā laikā aizliegts Annels apstrādāt Jūsu personas datu komerciālo paziņojumu sūtīšanai, izmantojot tirgus un sabiedrības viedokļa pētījumos. Šādā gadījumā jums ir jānoformē rakstisks pieprasījums ar elektronisko parakstu un jānosūta Annels uz e-pastu info@annels.lv.

Tomēr jūsu datu apstrādes atteikuma gadījumā mēs nevaram nodrošināt jūsu informāciju par mūsu pakalpojumu un produktu spektru, kā arī jūs varat palaist garām izdevēju piedāvājumiem.

 1. Izmaiņu veikšana

Annels ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietošanu www.annelsballites.lv mājaslapā.

Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2020. gada 10. novembrī un aizstāj iepriekšējo apstiprināto privātuma politikas redakciju.

Šobrīd saistošā Privātās politikas versija ir sastādīta latviešu valodā, lai gan jāņem vērā, ka galvenā un latviešu valodas versija, pēc kuras var var tikt veidotas citas versijas citās valodās.

 1. Jūsu piekrišana šai Privātuma politikā

Nododot Annels savus personas datus, jūs piekrītat šos Privātuma politikas noteikumus.

 1. Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem jūs varat nosūtīt e-pasta vēstuli uz info@annels.lv vai zvanīt uz tālruni nr. +371 67292639, vai rakstīt uz info@annels.lv.